Petycje

Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego! Apelujemy o dymisję ministra Niedzielskiego, którego decyzje rujnują zdrowie i życie Polaków!

https://niedzielskidodymisji.pl/?fbclid=IwAR3aKD8ac1MA0B5zmwGdWOAwrgoW2ECD8HgFSOcujA2q0HnUMycorWmqYYk

 

140 000 nadmiarowych zgonów w ciągu półtora roku! Minister zdrowia kompromituje się po raz kolejny, ogłaszając nowy zestaw obostrzeń, choć kilka dni wcześniej przyznał, że lockdown jest nieskuteczny! Żądamy dymisji Adama Niedzielskiego!

 

Od ponad roku możemy obserwować nieodwracalne skutki wdrożonych przez rząd środków tzw. walki z pandemią. Prawie najwięcej nadmiarowych zgonów w Europie, wynikających z całkowitej ruiny systemu ochrony zdrowia. Stracony rocznik dzieci i młodzieży w edukacji, gdzie nauczyciele zwracają uwagę na dramatyczną nieskuteczność zdalnej nauki. Tysiące przedsiębiorstw, które nie przetrwały próby lockdownu i musiały upaść. Jedna z głównych postaci odpowiedzialnych za ten stan Państwa Polskiego wciąż znajduje się na czele resortu zdrowia i rozważa, czy eksperyment na Narodzie można uznać za udany.

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów.

„Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego
i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby
lub innego fizycznego upośledzenia”
WHO 1948r.

Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):
Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

5.10.2020r

We wrześniu bieżącego roku belgijscy lekarze i personel medyczny wystosowali list otwarty do władz i mediów swojego kraju przedstawiając rzeczywistą sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem, wprowadzonymi obostrzeniami i konsekwencjami z tego wynikającymi dla całego społeczeństwa. List podpisało 394 lekarzy, 1340 pracowników służby zdrowia i 8897 obywateli.

My, polscy lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia w pełni zgadzamy się z tezami zawartymi w liście kolegów z Belgii /1/, cytując ich doniesienia, i wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie dotyczące ewolucji sytuacji zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilku miesiącach, związanej z ogłoszoną pandemią Covid 19. Wzywamy polityków, aby w sposób niezależny i krytyczny podejmowali i wdrażali decyzje dotyczące prewencji zachorowań. Oczekujemy otwartej debaty, w której wezmą udział eksperci, bez jakiejkolwiek formy cenzury. Po początkowej panice dotyczącej Covid-19, fakty obiektywne pokazują teraz zupełnie inny obraz – nie ma już medycznego i naukowego uzasadnienia dla kontynuacji stosowanych obostrzeń.

Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne do zagrożenia i powoduje więcej szkody niż dobra.

Wzywamy do zakończenia nieuzasadnionych epidemiologicznie działań i natychmiastowego przywrócenia normalnych, demokratycznych zasad funkcjonowania Państwa, struktur prawnych, wszystkich naszych swobód obywatelskich oraz przestrzegania praw człowieka.

„Lekarstwo nie może być gorsze niż problem” to teza, która obecnie jest bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Szkody dodatkowe wyrządzone obecnie ludności będą miały większy wpływ w bliskiej i dalekiej przyszłości na całą populację niż liczba osób aktualnie ochronionych przed SARS-CoV-2.

Uważamy, że wprowadzono obowiązkowe środki, które nie mają podstawy naukowej oraz że w mediach wykreowana została „koronapanika” bez możliwości przeprowadzenia otwartej debaty (poza jednym programem/2/), w której można by usłyszeć różne poglądy i opinie.

Co więcej, surowa, represyjna polityka dotycząca li tylko zakażeń koronawirusem silnie kontrastuje z aktualnie minimalną polityką rządu w kwestii zapobiegania i leczenia innych chorób, wzmacniania własnego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowaniem w personel służby zdrowia.

Przewidywana pandemia z milionami ofiar

Na początku pandemii podjęte środki były zrozumiałe i szeroko popierane, nawet jeśli istniały różnice w zastosowaniu ich w poszczególnych krajach. W marcu 2020 WHO przedstawiła raport przewidujący pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar śmiertelnych wśród stwierdzonych przypadków Covid-19, innymi słowy – miliony zmarłych i wysoce zaraźliwy wirus, na który nie będzie dostępnego leczenia ani szczepionki. Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIOM) w naszych szpitalach.

Powyższe prognozy doprowadziły do światowej sytuacji alarmowej, nigdy wcześniej nie spotkanej w historii ludzkości: „spłaszczenie krzywej” miało być osiągnięte przez lockdown, który zamknął całe społeczeństwa i gospodarkę, a zdrowych ludzi przeniósł na kwarantannę. Izolacja społeczna stała się nową normalnością w oczekiwaniu na szczepionkę-ratunek.

Epidemia/pandemia?

Przed 12 laty WHO zmieniło definicję „pandemii”. Wcześniej pandemią nazywano zaraźliwą chorobę z wysoką liczbą zgonów, obecnie wystarczy fakt, że wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Umożliwiło to np. ogłoszenie epidemii „świńskiej grypy” w 2009r, która okazała się typowym schorzeniem infekcyjnym dróg oddechowych. A pamiętamy ówczesny lęk i szczepionki, które spowodowały powikłania neurologiczne (narkolepsję).

Covid-19 – FAKTY

Początkowo szacowana śmiertelność (stosunek liczby zgonów do liczby wszystkich zakażonych) z powodu zakażenia SARS-Cov 2 w najmniejszym stopniu nie znalazła potwierdzenia w żadnym kraju. Z badań naukowych wynika, że śmiertelność ta sytuuje się na poziomie 0,02-0,4% czyli na poziomie normalnej fali grypy sezonowej /3/). W Polsce do dn. 7.09.2020 zmarło 300 osób z dodatnim testem PCR bez chorób współistniejących, czyli 0,01%.

Istnieje różnica pomiędzy śmiercią z powodu koronawirusa i z koronawirusem. Ludzie często są nosicielami wielu wirusów i potencjalnie patogennych bakterii jednocześnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzi z poważnymi objawami miało dodatkową chorobę, nie można wysnuć wniosku, że właśnie koronawirus był przyczyną śmierci. Statystyki ten fakt pominęły.

Najbardziej podatną grupą byli pacjenci w starszym wieku – 80 lub więcej lat. Większość (70%) zmarłych, młodszych niż 70 lat, cierpiała na inną chorobę np. sercowo-naczyniową, cukrzycę, chroniczną chorobę płuc lub otyłość.

Ogromna większość osób zarażonych (>98%) nie miała żadnych objawów lub przechodziła chorobę łagodnie.

W międzyczasie opracowano dostępną, bezpieczną i skuteczną terapię dla tych, którzy mają ciężki przebieg choroby – zastosowanie HCQ (hydroksychlorochinę), cynku i azytromycyny. Szybkie zastosowanie tej terapii prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji. Dowodem skuteczności tej terapii są dane epidemiologiczne ze Szwajcarii, w których przedstawiono porównanie wskaźnika umieralności pacjentów, u których zastosowano lub nie zastosowano tej terapii. O skuteczności leczenia HCQ pisali także inni lekarze /4.1/.

W USA grupa lekarzy pracujących codziennie z pacjentami zakażonymi koronawirusem, zjednoczyła się w grupę „America’s Frontline Doctors”. Ich konferencję prasową obejrzało miliony ludzi /5, 6/ .

Dlatego też nie jest to wirus-zabójca a choroba łatwa do wyleczenia.

Jak stwierdził dr med. Wolfgang Wodarg cytując badania szkockie, najczęstszymi czynnikami chorobotwórczymi ostrych chorób układu oddechowego są rinowirusy, wirusy grypy typu A i B, wirusy RS (nabłonka oddechowego) i koronawirusy, przy czym te ostatnie odpowiadają za 7-10% infekcji /7/.

Skąd więc panika?

Podstawą ogłoszenia epidemii/pandemii jest stwierdzana liczba dodatnich wyników niespecyficznego testu RT-PCR dającego wiele fałszywie dodatnich wyników, który sam jego twórca – Kary Mullis (otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1993r. za wynalezienie łańcuchowej reakcji polimerazy, PCR) uznał ten test za nieprzydatny do wykrycia i zdiagnozowania infekcji wirusowej i przeznaczony jest jedynie do procedur badawczych /38/. Test jest niezwykle czuły ale niespecyficzny i daje dodatnie wyniki również w przypadku zakażenia innymi czynnikami chorobotwórczymi takimi jak: wirusy grypy A i B, wirus para grypy typ2, wirus RSV B, adenowirusy, Mycoplazma pneumonie, Chlamudia Pneumonie. Test ten ponadto nigdy nie był walidowany czyli naukowo zweryfikowany ani nie spełnia koniecznych dla tego typu badania tzw. Postulatów Kocha, np. „Drobnoustrój, wyosobniony od chorej osoby, po wprowadzeniu do osoby zdrowej musi wywołać tę samą chorobę” *.

Test PCR opiera się o cykle powielenia materiału genetycznego – część genomu (wspólna dla wielu patogenów) jest powielana za każdym razem. Wszelkie skażenia (np. inne wirusy, resztki starych genomów wirusowych) może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich /8,9/. Test nie mierzy, ile wirusów jest obecnych w próbce. Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. ładunek wirusów. Jeśli ktoś otrzymał dodatni wynik testu, to nie oznacza, że ta osoba jest faktycznie klinicznie zarażona, jest chora lub będzie chora. Tak zwani „bezobjawowi nosiciele” nie zarażają innych.

Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie aktywnej infekcji (zakażenia) lub zaraźliwości, a jednocześnie objawy kliniczne mogą być związane z zakażeniem innymi wirusami, nie usprawiedliwia to podjętych drastycznych środków społecznych, opartych wyłącznie na tych testach.(fragment)

Cały list lekarzy: http://listlekarzy.pl

list lekarzy DOWNLOAD

PODPISZ PETYCJĘ: https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_polskich_lekarzy_naukowcow_i_pracownikow_suby_zdrowia_do_polskich_wadz_oraz_mediow


…………………………………………………………………………………………………………………..

Autor: Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan

WAŻNE!! NASZE DZIECI SĄ ZAGROŻONE!
RATUJMY JE PRZED BEZPRAWNYM REŻIMEM SANITARNYM W SZKOŁACH!
WYŚLIJ ZAWIADOMIENIE INFORMACYJNO-PRAWNE DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ!
POINFORMUJ DYREKCJE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SPOWODOWANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA TWOJEGO DZIECKA I EGZEKWUJ SWOJE KONSTYTUCYJNE PRAWA!
POBIERZ GOTOWE ZAWIADOMIENIE I WYŚLIJ LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DOBROSTAN LUB ZANIEŚ BEZPOŚREDNIO DO SEKRETARIATU PLACÓWKI.

Zagrożenia w związku z stosowaniem wobec dzieci reżimu sanitarnego:

• zatrucia chemiczne płynami do dezynfekcji rąk, hospitalizacje,
• podduszanie, niedotlenienie mózgu, przekładające się na rozwój intelektualny dziecka,
• niedotlenienie mięśnia sercowego,
• śmierć z powodu niedotlenienia (przypadki w Niemczech potwierdzone sekcją zwłok)
• grzybica jamy ustnej,
• grzybica przewodu pokarmowego,
• obniżenie odporności, podatność na infekcje,
• alergie i uczulenia,
• ogromny stres spowodowany przetrzymywaniem dzieci w izolatce czy przymusowym pomiarem temperatury,
• pogorszenie przebiegu chorób autoimmunologicznych,
• progresja nowotworów i śmierć z powodu niedotlenienia,
• brak odporności psychicznej wobec napotykanych okoliczności,
• przemoc psychiczna i znęcanie się (obniżanie zachowania czy wydalanie ze szkoły za brak maseczki),
• ograniczanie dostępu do zajęć,
w późniejszych latach życia:
• podatność na wykorzystanie,
• osamotnienie,
• podatność na używki,
• w skrajnych sytuacjach trwała nieporadność życiowa i myśli samobójcze.

Surrealistyczny świat szkoły: zakazane sporty kontaktowe, zakazany śpiew na lekcjach muzyki, książki na kwarantannie, podczas gdy w zagranicznych marketach wielkopowierzchniowych biznes kwitnie bez kwarantanny produktów.

Kierujemy prośbę do wszystkich, którzy mają dzieci, wnuki, ale nie tylko. Również do każdego, komu bliskie jest dobro naszych dzieci, a tym samym przyszłych pokoleń, aby zechcieli zapoznać się z dokumentem, który został wysłany drogą mailową, jako żądanie do dyrektorów wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce, aby zaprzestali nieuprawnionej opresji wobec naszych dzieci. Niezależnie od wysyłki mailowej, potrzebne jest nasze wspólne działanie, jako rodziców, dziadków i ludzi dobrej woli, aby informacja o zawiadomieniu, jak i samo zawiadomienie dotarło do jak największej liczby osób i placówek oświatowych drogą tradycyjną, na papierze. Jeśli czytasz tę wiadomość, prosimy, wydrukuj załączone pismo i wyślij je do placówki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu stowarzyszenia lub złóż w sekretariacie placówki, prosząc jednocześnie o potwierdzenie otrzymania takiego pisma przez placówkę.

Więcej informacji w kwestii jak to zrobić znajdziecie Państwo na stronie http://cioz-dobrostan.pl/…/zawiadomienie-do-placowek…/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szczepionka na COVID! Zgodzisz się czy nie?
PRZECZYTAJ WAŻNE PYTANIA DO RZĄDU!
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zadało pytania rządowi! Zostanie również wysłana interpelacja przez posła Grzegorza Brauna.

1. Z jakimi producentami rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowy dotyczące zakupu szczepionek przeciwko SARS-CoV-2?
2. Czy producenci zakupionych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za niepożądane działania swoich produktów?
3. Czy lekarze zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za błąd medyczny związany z kwalifikacją do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2?
4. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 będzie obowiązkowa? Czy jest możliwe zastosowanie przymusu bezpośredniego lub tzw. miękkich form przymusu (np. ograniczenia dot. życia prywatnego, podróży, pracy lub edukacji)? W jakich okolicznościach?
5. Czy w przypadku, gdyby szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 powodowała powikłania, rząd polski przewiduje stworzenie funduszu odszkodowawczego ?
6. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę ma w swoim składzie adiuwanty, jeśli tak to jakie i czy zostały one przebadane pod względem bezpieczeństwa ich wykorzystania u ludzi ?
7. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę została przebadana pod względem bezpieczeństwa jej wykorzystania u ludzi oraz możliwych skutków, działań niepożądanych w perspektywie zarówno krótkoterminowej jak i długoterminowej ?
8. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę powoduje powstanie odporności dożywotniej? Jeśli nie, to w jakim czasie?
9. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę przeszły badania bezpieczeństwa pierwszej, drugiej i trzeciej fazy?
10. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę była badana w zakresie jej bezpieczeństwa w prawdziwym placebo?
11. Na czym będzie polegało sprawdzenie bezpieczeństwa szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę przez Polskę? Czy w ogóle planowane są takie działania? Jeśli tak, to czy rząd polski będzie miał dostęp do dokumentacji producenta dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa zakupionej szczepionki?
12. Czy rząd polski planuje przeprowadzić własne badania bezpieczeństwa szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę dotycząca nabycia szczepionki? jeśli tak, to na czym te badania mają polegać i kiedy zostaną przeprowadzone ?
13. Czy w przyjętej 22 października 2020 r. przez Sejm nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) wprowadzono m. in. zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (nowy ustęp 4a art. 46b) miedzy innymi w celu nałożenia przez Radę Ministrów obowiązku wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 czy też zapis ten nie dotyczy szczepień pomimo sformułowania dotyczącego obowiązku stosowania środków profilaktycznych ?
14. W procesie produkcji, których z tych szczepionek wykorzystano zarodkowe ludzkie linie komórkowe z aborcji?
15. Czy producenci wspomnianych szczepionek wyeliminowali zjawisko wzmocnienia infekcji wirusowej zależnej od przeciwciał, ADE (z ang. antibody-dependent enhancement of infection), kiedy to szczepienia powodują wzmocnienie przebiegu kolejnej infekcji?
16. Które ze wspomnianych szczepionek wykorzystują technologię informacyjnego RNA i mRNA i czy tego typu produkty były dotychczas zatwierdzane przez organy regulacyjne?
17. W jaki sposób zostanie zagwarantowany system dystrybucji i realizacji szczepień z należytą temperaturą przechowywania (nawet do – 80 stopni C)?
18. Czy wyniki badań wspomnianych szczepionek były recenzowane przez niezależnych naukowców i publikowane w czasopismach medycznych, a badania nadzorowane przez niezależnych od producentów obserwatorów?

Dziękuję Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Tetela. Źródło: https://www.facebook.com/justynasochastopnop

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wycofać totalitaryzm pod pozorem epidemii. Do polskich władz: Rady Ministrów, Parlamentu, a zwłaszcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Żądamy wycofania łamiącej prawa człowieka i wprowadzającej totalitaryzm Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Oraz wszelkich przepisów tzw. covidowych oraz nakładających obowiązkowe szczepienia. Tysiące lekarzy i naukowców oraz innych specjalistów z całego świata przedstawiają fakty i dowody, że radykalne decyzje rządów w kwestii epidemii są nieuzasadnione.

Żądamy spełnienia postulatów Marszu o Wolność, protestu który odbył się 24 października na placu Defilad w Warszawie – wyrażającego sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu. (fragment)

PODPISZ PETYCJĘ: https://www.petycjeonline.com/stopcovid1984?fbclid=IwAR2XItkygwZ353FccoVx0GTVX1Knpv1dUCL4cr-tW_G5BcKxsgnl_OTXBvM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wspieramy Pana Doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie dla Pana Doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla.

Lekarz publikuje skuteczny schemat leczenia choroby COVID-19 tanim, powszechnie dostępnym lekiem, pozwalający zwalczyć infekcję nawet w 48 godzin.

Na skutek „odgórnych nacisków” lekarz zdejmuje ze swojej strony internetowej opis terapii.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczyna wobec lekarza postępowanie i będzie badał, „czy doszło do propagowania postaw anty zdrowotnych, stosowania metod, które nie są zweryfikowane naukowo lub są szkodliwe”.

Lekarz, który zamiast jak najdłużej i jak najdrożej leczyć, chciał skutecznie WYLECZYĆ, ma teraz postępowanie, które grozi pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Tak dziś wygląda „medycyna akademicka”.

Nie możemy pozostać obojętni na to co spotkało Pana Doktora Bodnara.

Podpisujmy, udostępniajmy.

Pomóżmy Panu Doktorowi nadal skutecznie leczyć ludzi chorych na COVID-19.

Poniżej przesyłam linki:

Można wyleczyć COVID 19 w 48 godzin

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/28761,amantadyna-pokonuje-wirusa-sars-cov-2-zapewnia-w-bodnar-lekarz-z-30-letnim-stazem

https://citizengo.org/pl/183247-wspieramy-pana-doktora-wlodzimierza-bodnar-z-przemysla?m=9&utm_campaign&tcid=80059497&fb=0&nid=183247&fbclid=IwAR0BnO6XNsCkQsjTu18Eb0jDeiaccD65yxtlR7WbFB-00Nok4b-xA1MzwWI

Back to top button